Om SLAA

Kort om SLAA

Har du problem med sex och/eller relationer och finner att livet mer och mer kretsar kring dessa saker så kanske du är en av oss. Vi är män och kvinnor som har funnit att vi är sex- och kärleksberoende. På våra möten och grupper kommer du välkomnas och finna en gemenskap. Du är inte ensam.

SLAA är ett sällskap som bildades i Boston, USA 1976 och idag finns i stora delar av världen. SLAA har ett program som ursprungligen kommer från AA:s (Anonyma Alkoholister) program.

SLAA:s inledningstext

Läses vid inledningen av varje möte.

Anonyma Sex och Kärleksberoende är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program. Det enda kravet för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. SLAA är självförsörjande genom frivilliga bidrag från dess medlemmar och är gratis för alla som behöver det.
För att motverka de destruktiva konsekvenserna av vårt beroende tar vi hjälp av fem huvudsakliga tillgångar:

1. Nykterhet. Vår villighet att sluta agera ut vårt personliga bottenlinjebeteende, en dag i taget.
2. Sponsorskap och möten. Vår förmåga att söka stöd i SLAA’s gemenskap.
3. Stegen. Vårt tillämpande av tolvstegsprogrammet för att uppnå sexuell och känslomässig nykterhet.
 4. Service. Vårt återgäldande till SLAA:s gemenskap vad vi ständigt så frikostigt får ta emot.
 5. Andlighet. Vårt utvecklande av en relation med en kraft starkare än oss själva som kan vägleda oss och ge oss styrka i vårt tillfrisknande.

 

SLAA har ingen anknytning till andra företag eller organisationer, vare sig religiösa eller världsliga.

Vi har dock slutit oss samman för att ta itu med vårt sex- och kärleksberoende. Vi finner en gemensam nämnare i våra tvångsmässiga beteenden, vilket gör personliga skillnader som t.ex. kön och sexuell inriktning ovidkommande.

Vi måste noga skydda varje SLAA-medlems anonymitet. Vidare försöker vi undvika otillbörlig uppmärksamhet från media.

SLAA:s tolv steg

Stegen är förslag till ett program för medlemmarna för att kunna tillfriskna.

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt sex- och kärleksberoende och att vi hade förlorat kontrollen över våra liv.
2. Vi kom till tro om att en kraft starkare än oss själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, så som vi uppfattade Gud.
4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
11. Vi strävade efter att genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi som en följd av dessa steg, själva erfarit ett andligt uppvaknande, försökte vi föra budskapet vidare till andra sex- och kärleksberoende och tillämpa dessa principer inom livets alla olika områden.

SLAA:s tolv traditioner

De tolv traditionerna är förslag till hur gruppen och ska skötas.

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande är beroende av sammanhållningen i SLAA.
2. Gruppen har bara en yttersta auktoritet – en kärleksfull Gud så som Gud kommer till uttryck i gruppsamvetet. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
3. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta agera ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. Om två eller flera personer samlas för att hjälpa varandra att tillfriskna från sex- och kärleksberoende kan de kalla sig en SLAA-grupp under förutsättning att de som grupp inte är anslutna till andra organisationer eller föreningar.
4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra SLAA-grupper eller SLAA som helhet.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till de sex- och kärleksberoende som fortfarande lider
6. En SLAA-grupp eller SLAA som helhet bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna SLAA:s namn till närbesläktade samman-slutningar eller utomstående företag för att inte problem med pengar, egendom eller prestige skall skilja oss från vårt verkliga syfte.
7. Varje SLAA-grupp bör vara självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
8. SLAA bör alltid förbli ickeprofessionellt, men våra serviceorgan kan anställa personal för särskilda uppgifter.
9. SLAA bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10. SLAA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter. Alltså bör SLAA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
11. Vår kontakt med allmänheten baseras på rörelsens egen kraft snarare än på propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, tv, film och andra medier. Vi bör med särskild omsorg slå vakt om varje SLAA-medlems anonymitet.
12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip före person.