Om SLAA

Kort om SLAA

Har du problem med sex och/eller relationer och finner att livet mer och mer kretsar kring dessa saker så kanske du är en av oss. Vi är män och kvinnor som har funnit att vi är sex- och kärleksberoende. På våra möten och grupper kommer du välkomnas och finna en gemenskap. Du är inte ensam.

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.

SLAA är ett sällskap som bildades i Boston, USA 1976 och idag finns i stora delar av världen. SLAA har ett program som ursprungligen kommer från AA:s (Anonyma Alkoholister) program.

SLAA:s sju huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

SLAA:s sju huvuddokument är – i prioritetsordning både för översättning och att påbörja sitt tillfrisknande:

1. De tolv stegen

2. De tolv traditionerna

3. SLAA:s inledningstext

4. Kännetecken på sex- och kärleksberoende

5. 40 frågor för självtest

6. Tecken på tillfrisknande

7. 12 rekommenderade riktlinjer för kontakter med media

Mer information på svenska och engelska finns på SLAA:s hemsida i USA: slaafws.org/swedish

Om du finner något i denna översättning som är felaktigt eller kan förbättras, var vänlig och kontakta F.W.S. översättningskommitté ”the Conference Translation Committee” (CTC) på mail: http://www.slaafws.org/contact/Conference+Translation+Committee
eller tel: +1 210 828 7900
eller fax: +1 210 828 7922
eller postadress:
1550 NE Loop 410
San Antonio TX 78209
U.S.A.

Obs! All konferensgodkänd SLAA-litteratur och utkast till SLAA-litteratur skyddas av upphovsrätt. Följaktligen måste du be om skriftligt tillstånd från The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc, innan du översätter och distribuerar något sådant dokument.

Var vänlig och läs denna artikel om hur man begär tillstånd för översättning: http://tinyurl.com/translateguide och ta hänsyn till den information som finns på: http://www.slaafws.org/node/249

SLAA:s inledningstext

Läses vid inledningen av varje möte.

©1985, 2003, 2012 The Augustine Fellowship, S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc.
Alla rättigheter förbehålles. Konferensgodkänd översättning 2013-05-19.

SLAA:s inledningstext

Anonyma sex- och kärleksberoende är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad
på den modell som Anonyma Alkoholister ursprungligen tog fram. Det enda villkoret för
medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende. SLAA
är helt självförsörjande genom frivilliga bidrag från sina medlemmar och är gratis för alla som
behöver det.
För att motverka de destruktiva konsekvenserna av sex- och kärleksberoende tar vi hjälp av fem
huvudsakliga tillgångar:
1. Nykterhet.
Vår villighet att sluta agera ut i vårt eget personliga bottenlinjebeteende på daglig
basis.
2. Sponsorskap / Möten.
Vår förmåga att söka oss till den stödjande gemenskapen i SLAA.
3. Stegen.
Vår tillämpning av tolvstegsprogrammet för tillfrisknande, för att uppnå sexuell och
känslomässig nykterhet.
4. Service.
Vi ger tillbaka till SLAA:s gemenskap vad vi hela tiden så frikostigt får ta emot.
5. Andlighet.
Vårt utvecklande av en relation med en kraft större än oss själva som kan vägleda
och upprätthålla vårt tillfrisknande.

Som gemenskap har SLAA ingen anknytning till andra organisationer, rörelser eller intressegrupper,
vare sig religiösa eller världsliga.
Vi är dock samlade för ett gemensamt ändamål: att ta itu med vårt sexuella och känslomässiga
beroende.
Vi finner en gemensam nämnare i vår besatthet och våra tvångsmässiga mönster, vilket
går bortom alla personliga skillnader vad gäller sexuell läggning eller könsidentitet.
Vi måste noga skydda varje SLAA-medlems anonymitet. Vi försöker även undvika att dra till oss
otillbörlig uppmärksamhet från media kring SLAA som helhet.

De tolv stegen enligt SLAA*

1.Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt sex- och kärleksberoende – att vi inte längre kunde
hantera våra liv.
2.Vi kom till tro att en kraft större än oss själva kunde återge oss vårt förstånd.
3.Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, så som vi uppfattade Gud.
4.Vi gjorde en grundlig och oförskräckt moralisk självrannsakan.
5.Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska den exakta innebörden av alla våra fel.
6.Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7.Vi bad ödmjukt Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
8.Vi gjorde upp en lista över alla de personer vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem
alla.
9.Vi gottgjorde personligen alla dessa människor så långt det var oss möjligt, utom då detta
kunde skada dem eller andra.
10.Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
11.Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi
uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och styrka att utföra den.
12.När vi, som en följd av dessa steg, själva hade erfarit ett andligt uppvaknande, försökte vi föra
detta budskap vidare till andra sex- och kärleksberoende och tillämpa dessa principer inom livets
alla områden.
* ©1985 The Augustine Fellowship,S.L.A.A., Fellowship-Wide Services, Inc. Alla rättigheter förbehålles. De tolv stegen har återgivits och anpassats med tillåtelse från Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tillåtelse att återge och anpassa de tolv stegen betyder inte att A.A. är sammankopplade med SLAA. AA är ett program för tillfrisknande endast från alkoholism. Användning av de tolv stegen i förbindelse med program och aktiviteter som bildats efter mönster från AA, men riktar sig mot andra problem, innebär inte något annat.

De tolv traditionerna enligt SLAA*

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande är beroende av
sammanhållningen i SLAA.
2. För vår grupps syfte finns bara en yttersta auktoritet – en älskande Gud så som denna Kraft
kan uttrycka sig genom vårt gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte.
3. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex-
och kärleksberoende. Två eller flera personer som samlas för att hjälpa varandra att tillfriskna
från sex- och kärleksberoende kan kalla sig en SLAA-grupp, under förutsättning att de som grupp
inte har någon annan anknytning eller något annat syfte.
4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i frågor som berör andra SLAA-grupper eller SLAA
som helhet.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra sitt budskap vidare till de sex- och
kärleksberoende som fortfarande lider.
6. En SLAA-grupp eller SLAA som helhet bör aldrig formellt stödja, finansiera eller låna SLAA:s
namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, för att inte problem med
pengar, egendom eller prestige ska skilja oss från vårt ursprungliga syfte.
7. Varje SLAA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
8. SLAA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa personal för
särskilda uppgifter.
9. SLAA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för
serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10. SLAA har ingen åsikt i yttre angelägenheter, således bör SLAA:s namn aldrig bli indraget i
offentliga tvister.
11. Våra kontakter med allmänheten baseras på rörelsens egen kraft snarare än på direkt
propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV, film och
andra offentliga medier. Vi bör med särskild omsorg skydda varje SLAA-medlems anonymitet.
12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss ständigt
om att sätta princip framför person.
* ©1985 The Augustine Fellowship,
S.L.A.A.
, Fellowship-Wide Services, Inc. Alla rättigheter förbehålles. De tolv traditionerna har återgivits och anpassats med tillåtelse från Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Tillåtelse att återge och anpassa de tolv traditionerna betyder inte att A.A. är sammankopplade med SLAA. AA är ett program för tillfrisknande endast från alkoholism. Användning av de tolv stegen i förbindelse med program och aktiviteter som bildats efter mönster från AA, men riktar sig mot andra problem, innebär inte något
annat.